Examenprogramma's

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4

In vijf stappen werkt de vakvernieuwingscommissie in deze fase toe naar de conceptexamenprogramma's. Dat doen zij samen met vakverenigingen, vakexperts, leraren en curriculumexperts. Ook wordt de adviescommissie betrokken, waaronder wetenschappers en toets-experts. Daarbij is aandacht voor:

  • De doelen van het vak (de inhouden van het vakgebied)
  • De verdeling van doelen over centraal examen (CE) en schoolexamen (SE)
  • Een consistente architectuur en aanpak

Vmbo, havo én vwo worden gelijktijdig opgepakt. Kernteams per vak gaan aan de slag met de actualisatie van de examenprogramma's. In het overzicht hieronder zie je de samenstelling van de vakvernieuwingscommissie.

Samenstelling VVC cluster vakken

Tussenproducten

Bij de actualisatie van de examenprogramma’s volgen de vakvernieuwingscommissies vijf belangrijke stappen die ieder leiden tot een tussenproduct:

  1. Karakteristiek per vak
  2. Raamwerk van concepteindtermen per vak
  3. Uitwerking selectie concepteindtermen per vak
  4. Uitwerking volledige set concepteindtermen en verdeling CE-SE
  5. Conceptexamenprogramma per vak + toelichtingsdocument

De advieskring kijkt mee op de inhoud van deze tussenproducten.

Tijdsplanning

Tijdsplanning Nederlands en Moderne vreemde talen

Monitoring

Aan welke kwaliteitseisen moeten de geactualiseerde examenprogramma’s straks voldoen? Het ministerie van OCW heeft met inbreng van de tijdelijke wetenschappelijke curriculumcommissie aan SLO de werkopdracht ‘Actualisatie examenprogramma’s’ gegeven. Hierin is vastgelegd waaraan de geactualiseerde examenprogramma’s moeten voldoen. Er zijn criteria opgesteld voor zowel de inhoud als ook voor het proces van totstandkoming van de examenprogramma’s. SLO monitort op deze criteria waardoor er gedurende het traject inzicht wordt verkregen of aan die criteria wordt voldaan of dat er tussentijds moet worden bijgestuurd. Ook worden aan het einde van het gehele actualisatietraject de lessen en de observaties in een evaluatie opgenomen. Om de monitoring van de actualisatie van de examenprogramma’s goed te borgen, heeft het programmateam een monitoringsteam ingericht. Het programmateam Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s kan op basis van de monitoringsresultaten bijsturen of extra acties ondernemen.

Voor meer informatie

Gerdineke van Silfhout

Deelprogrammamanager actualisatie examenprogramma's

g.vansilfhout@slo.nl

Wil je dit Delen?